Obchodní podmínky - Elvami

ELVAmi, s.r.o.
Svatoborská ul.401/85A
697 01 KYJOV

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obchodní podmínky

Obecné základní podmínky

Společnost ELVAmi, s.r.o. je plátcem DPH
základní ceny nabízených výrobků jsou tvořeny na základě doporučených cen jednotlivých výrobců
základní splatnost faktur je 10 dní
v případě prodlení splatnosti faktury kupujícím mu bude účtována smluvní pokuta 0,05% za každý den po splatnosti faktury
zboží je možno vyzvednout osobně, případně je zasíláno přepravní službou a cena této přepravy je účtována samostatnou položkou na faktuře
prodávající umožňuje uzavřít s kupujícím rámcovou kupní smlouvu, která přesně specifikuje výši slev, splatnost faktur a ostatní dodací podmínky
závazné objednávky kupující akceptuje pouze v písemné formě a jejich způsob doručení je možný osobně, faxem, poštou nebo e-mailem


Všeobecné obchodní podmínky ELVAmi, s.r.o. platné
Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti ELVAmi, s.r.o . (dále jen prodávající) jsou nedílnou součástí a podstatnou náležitostí kupních smluv uzavíraných prodávajícím na prodej zboží bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická či právnická osoba (dále jen kupující). Platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není písemnou dohodou stran (rámcovou kupní smlouvou) výslovně stanoveno jinak. Kupující zasláním objednávky souhlasí se zněním obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy (KS)
Prodej zboží se uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupní smlouvy (dále jen KS)
Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je pro uzavření KS rozhodující a závazné.
Jako podklad pro KS je kupující povinen poskytnout prodávajícímu, pokud je podnikatelem, aktuální kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH. Tyto doklady poskytuje před uzavřením prvního obchodního vztahu s prodávajícím a při jakékoliv jejich změně.
Doručením písemné objednávky kupujícího vzniká návrh na uzavření konkrétního obchodního případu.
Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena.
Prodej zboží je možný i bez písemně uzavřené KS. V tomto případě je však kupující povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti při odběru zboží.

Předmět dodávek
Dodávka zboží bude provedena dle platné nabídky a ceníku prodávajícího.
Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v odsouhlaseném druhu, množství, ceně a termínu a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.
Kupující se zavazuje objednané množství zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
Sortiment zboží nabízený prodávajícím je uveden v platných cenících pro dané kalendářní období na webu www.elvami.cz

Dodací podmínky
Jednotlivé dodávky zboží, které jsou předmětem KS, se uskutečňují na základě potvrzené písemné objednávky kupujícího. Objednávka musí obsahovat:
jméno, adresu (název), tel/fax, IČO, DIČ kupujícího
bankovní ústav a číslo účtu kupujícího
druh, množství, cenu požadovaného zboží
místo a termín dodání zboží
jméno oprávněné osoby zboží převzít
způsob dopravy
platební podmínky
Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Při předání zboží, kdy přepravu zajišťuje kupující prostřednictvím jiných osob, musí odebírající osoba předložit plnou moc a odpovídá za vhodné přepravní podmínky.
Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zprostředkoval nebo zajistil prodávající, musí kupující zajistit vykládku tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a bez čekání.

Platební podmínky
Základní platební podmínky (způsob platby, slevy, kredit) jsou dohodnuty přímo v KS. Kupující platí kupní cenu buď hotově při odběru zboží, proforma fakturou předem nebo fakturou ve sjednané lhůtě splatnosti.
Dnem zaplacení dle kupní smlouvy se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího nebo uhrazeny v hotovosti. Za nedodržení termínu dodání zboží, dle odsouhlasené objednávky, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.
Za nedodržení doby splatnosti faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se nedotýká práva na náhradu škody a ušlého zisku.
Pokud kupující odstoupí od uzavřené kupní smlouvy, uhradí prodávajícímu odstupné ve výši 20% z kupní ceny neodebraného zboží.
Pokud kupující odmítne převzít objednané zboží, uhradí prodávajícímu odstupné ve výši 20% z kupní ceny neodebraného zboží.

Expedice zboží
Zboží je dodáváno v přepravních obalech s uvedenou hmotností a návodem na použití.
Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za vratnou paletu.
Vracet palety může kupující jen nepoškozené, a to výměnným způsobem při odběru výrobků.
Doprava zboží z místa expedice prodávajícího na místo určené kupujícím se uskutečňuje na náklady kupujícího.

Jakost, záruka, reklamace
Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti zboží deklarované prodávajícím, splňující parametry příslušného technického předpisu.
Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání dodávky deklarované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby.
Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na odevzdaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po převzetí přezkoumat a má právo zjištěné vady reklamovat. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující podává reklamaci neprodleně, tj. bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to písemně. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Podmínky reklamačního řízení jsou stanoveny Reklamačním řádem prodávajícího, který je k nahlédnutí na webu www.elvami.cz.
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Je-li při uzavření smlouvy věc již přepravována, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího předáním věci prvnímu dopravci. Prodávající však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a prodávající o ní věděl, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měl.
Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím.

Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika.
Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.
Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny KS včetně těchto všeobecných podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2014.

created by: MONTI Records, s.r.o.
Prodejna
+420 777 563 452
Svatoborská ul.  401/85A
697 01 KYJOV
elvami@elvami.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky